(Gasiti mai jos traducerea automata in limba romana a acestui text)

MachineTranslate is a cloud-based automated translation service. Automatically translate from/into ENGLISH based on a defined set of keywords or phrases. MachineTranslate has a built-in entity recognition engine that identifies concepts and entities in any source language independently of format (text, speech, image).

This tool allows you to translate previously created files from / into ENGLISH. By selecting the desired language and starting point, we automatically detect the source text, detect the tool and translate it into another language.”
The project aims at implementing an automatic translation service from / into English, using an algorithm based on deep learning and transfer learning.
Use Machine Translation platform to translate web pages from/into English. This is a web-based application that offers AI based machine translation service. The service is available online anytime anywhere, and you will never have to download anything . Just provide your source text in any language supported by the platform and let the AI do all the work for you . You can even use this service as a proof of concept for your own projects or startups (with proper attribution).
Artificial Intelligence (AI) is at the heart of machine translation. It is a technology that enables computers to perform tasks and functions that were previously accomplished by humans, such as translation. Machine translation is a type of computer language technology that lets you convert one language into another language automatically and instantly.
The purpose of this project is to develop a tool that will be able to translate from English to Romanian (or other language) and vice versa, with various usage scenarios. The way it will work is simple: a phrase is typed in English, another text is automatically translated to Romanian (or other language). So we have a situation where one sentence was translated from English to Romanian automatically. The main problem with automatic translation between languages (not just English and Romanian), is the accuracy. Language differences are huge and sometimes even small details can lead to completely different meanings
Simplify your business communication with the cloud based, machine translation platform and get the translations done in seconds.

Today, automating your translation process is no longer a dream. In fact, it is already here and AI can help you do it better than ever before. Machine translation has become so accurate in recent years, that it can be used to replace human translators at many tasks.
The main aim of our product is to provide automated machine translation solutions.
AI-based machine translation is the next big thing. And this technology is helping many businesses make their products and services available in more languages than ever before. We will be sharing with you how you can make your business more global by utilizing this awesome tool that Google has created for translators and companies who want to expand internationally.
Automatically translate entire websites into multiple languages. Now you can have an international website right from day one.
Software that enables people to write their content in other languages, converting it automatically to make it ready for translation and delivery. Machine translation is an artificial intelligence technology that uses statistical methods to convert text. It works by analyzing a large amount of text as an input and producing a translated output based on the same language as in the input.’\’
Machine translation is the field of artificial intelligence used to translate text from one language into another. Translators take this process a step further by implementing emotion recognition, an automated way to determine how precise the translation should be. It allows us to automatically generate more fluent content that is closer to the sentiment of a piece of text.
Machine Translation (MT) is a technology that uses an artificial intelligence program to translate unstructured textual data sets.

(traducere automata din engleza in romana)

MachineTranslate este un serviciu de traducere automată bazat pe cloud. Traduce automat din/în limba ENGLEZĂ pe baza unui set definit de cuvinte cheie sau fraze. MachineTranslate are un motor de recunoaștere a entităților încorporat care identifică concepte și entități în orice limbă sursă, indiferent de format (text, vorbire, imagine).

Acest instrument vă permite să traduceți fișiere create anterior din / în limba ENGLEZĂ. Prin selectarea limbii dorite și a punctului de plecare, noi detectăm automat textul sursă, detectăm instrumentul și îl traducem într-o altă limbă.”
Proiectul are ca scop implementarea unui serviciu de traducere automată din / în engleză, folosind un algoritm bazat pe învățare profundă și învățare prin transfer.
Utilizați platforma de traducere automată pentru a traduce pagini web din/în limba engleză. Aceasta este o aplicație web care oferă un serviciu de traducere automată bazat pe inteligență artificială. Serviciul este disponibil online, oricând și oriunde, și nu va trebui niciodată să descărcați nimic . Trebuie doar să furnizați textul sursă în orice limbă suportată de platformă și să lăsați AI-ul să facă toată munca pentru dvs. Puteți chiar să utilizați acest serviciu ca o dovadă de concept pentru propriile proiecte sau startup-uri (cu atribuirea corespunzătoare).

Inteligența artificială (AI) se află în centrul traducerii automate. Este o tehnologie care permite computerelor să îndeplinească sarcini și funcții care înainte erau îndeplinite de oameni, cum ar fi traducerea. Traducerea automată este un tip de tehnologie lingvistică computerizată care permite convertirea automată și instantanee a unei limbi într-o altă limbă.
Scopul acestui proiect este de a dezvolta un instrument care să poată traduce din engleză în română (sau altă limbă) și invers, cu diverse scenarii de utilizare. Modul în care va funcționa este simplu: se tastează o frază în engleză, un alt text este tradus automat în română (sau altă limbă). Deci avem o situație în care o frază a fost tradusă automat din engleză în română. Principala problemă a traducerii automate între limbi (nu doar între engleză și română), este acuratețea. Diferențele de limbă sunt uriașe și uneori chiar și mici detalii pot duce la înțelesuri complet diferite
Simplificați-vă comunicarea de afaceri cu platforma de traducere automată, bazată pe cloud, și obțineți traduceri în câteva secunde.

Astăzi, automatizarea procesului de traducere nu mai este un vis. De fapt, este deja aici, iar inteligența artificială vă poate ajuta să o faceți mai bine ca niciodată. Traducerea automată a devenit atât de precisă în ultimii ani, încât poate fi utilizată pentru a înlocui traducătorii umani în multe sarcini.
Scopul principal al produsului nostru este de a oferi soluții de traducere automată.
Traducerea automată bazată pe inteligență artificială este următorul mare lucru. Iar această tehnologie ajută multe întreprinderi să își facă produsele și serviciile disponibile în mai multe limbi decât oricând. Vom împărtăși cu dumneavoastră cum vă puteți face afacerea mai globală utilizând acest instrument minunat pe care Google l-a creat pentru traducători și pentru companiile care doresc să se extindă la nivel internațional.
Traduceți automat site-uri web întregi în mai multe limbi. Acum puteți avea un site web internațional chiar din prima zi.
Un software care permite oamenilor să își scrie conținutul în alte limbi, convertindu-l automat pentru a-l pregăti pentru traducere și livrare. Traducerea automată este o tehnologie de inteligență artificială care utilizează metode statistice pentru a converti textul. Funcționează analizând o cantitate mare de text ca intrare și producând un rezultat tradus pe baza aceleiași limbi ca și cea de intrare.’\’
Traducerea automată este domeniul de inteligență artificială utilizat pentru a traduce textul dintr-o limbă în alta. Traducătorii duc acest proces cu un pas mai departe prin implementarea recunoașterii emoțiilor, o modalitate automată de a determina cât de precisă trebuie să fie traducerea. Aceasta ne permite să generăm în mod automat un conținut mai fluent, care este mai aproape de sentimentul unui text.
Traducerea automată (MT) este o tehnologie care utilizează un program de inteligență artificială pentru a traduce seturi de date textuale nestructurate.